Exceutive Committee Members

ARA President-Nayan Shah

President

Mr. Pravin Bavadiya

Firm: City Estate Management

Mo.: 9825012824
E-mail: pravinbavadiya@yahoo.co.in
web: www.cityestate.co.in
ARA President-Nayan Shah

Vice President

Mr. Bharat Korat

Firm: Globle Realty

Mo.: 9879512824
E-mail: bharat@globlerealty.com
web: www.globlerealty.com
ARA President-Nayan Shah

Vice President

Mr. Ketan Chimanlal Bhavsar

Firm: Maruti Estate Consultancy

Mo.: 9825464630
E-mail: marutiestate_29@hotmail.com
web: www.marutiestate.com
ARA President-Nayan Shah

Secretary

Mr. Nishit Maheshbhai Shah

Firm: SPACE EXPERTS WEALTH ADVISOR LLP

Mo.: 9824014421
E-mail: nishitshah278@yahoo.co.in
web:
ARA President-Nayan Shah

Jt.Secretary

Mr. Vikas h Patel

Firm: Deluxe Space

Mo.: 9714900069
E-mail: vikash.patel1447@gmail.com
web:
ARA President-Nayan Shah

Tresurer

Mr. Sanjay Nayak

Firm: Narayan Realty

Mo.: 9925042408
E-mail: sanju_bala8899@yahoo.co.in
web:
ARA President-Nayan Shah

Jt.Tresurer

Mr. Harshal Vasant Deodhar

Firm: Dev Estate Management

Mo.: 9824015566
E-mail: dev_management@yahoo.com
web:
ARA President-Nayan Shah

Member

Mr. Tushar Gandhi

Firm: Vintron Assets Management

Mo.: 9825033304
E-mail: business@vintron.net
web: www.vintronproperty.com
ARA President-Nayan Shah

Member

Mr. Satyen Raval

Firm: B Quick Property Solutions

Mo.: 9067231161
E-mail: satyen@bquickproperty.com
web:
ARA President-Nayan Shah

Immediate Past President

Mr. Brijesh Patel

Firm: Bala Estate

Mo.: 9824088990
E-mail: balaestate8899@yahoo.co.in
web: